Iekšējās kārtības noteikumi

Check-in: no plkst. 15:00
Check-out: līdz plkst. 11:00

Norēķinu kārtība

  • Rēķinam par dzīvošanu viesnīcā ir jābūt apmaksātam pirms reģistrēšanās viesnīcā.
  • Bankas pārskaitījums
  • Kredītkarte (American Express, Visa, Euro/Mastercard, Diners Club, Maestro, Discover)
  • Skaidra nauda EUR. 

Rezervācijas veikšana

Rezervācijas atcelšana

  • Bezmaksas rezervācijas atcelšana - 30 dienas pirms rezervācijas datuma.
  • Atceļot rezervāciju vēlāk nekā 30 dienas pirms rezervācijas datuma - tiek atgriezti 50% no rezervācijas summas.
  • Neierodoties viesnīcā rezervācijas datumā - apmaksātā rezervācijas summa netiek atgriezta (100% apmērā).

Smēķēšana

Viesnīcas telpās, numuriņos -  NAV atļauts smēķēt. Sods par smēķēšanu neatļautā vietā tiek noteikts 200 EUR apmērā/vienai personai.

Mājdzīvnieki

Nav atļauti.

Internets

Visā viesnīcā pieejams bezvadu Wifi internets – bez maksas. Pieejas paroles jautāt viesnīcas personālam.

Personu datu apstrāde

SIA "CIMO" / Viesnīca MEŅĢELES PIENOTAVA, saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības prasībām, veic sekojošu personas datu apstrādi:
1. veicot videonovērošanu viesnīcas publiskajā telpās un teritorijā,
noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar viesnīcas īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tai skaitā dzīvības un veselības, aizsardzībai.
Pārzinis - SIA CIMO,  kontaktinformācija [email protected]
2. saņemot personas datus, kas tiek iesniegti viesu anketās, dati tiek apstrādāti ar mērķi nodrošināt viesnīcas pakalpojumu, veikt viesnīcas uzskaiti, saņemt no Viesiem norēķinus par pakalpojumu izmantošanu, pārskatu un statistikas sagatavošanai.
3. Konfidencialitātes nodrošināšana: viesnīca garantē neizmantot klienta personas datus nekādiem citiem mērķiem, kā vien viesnīcas uzskaitei, pārskatiem, statistikai, iekšējām vajadzībām un
nenodot tos trešajām personām.


Cenas norādītas ar PVNIekšējās kārtības noteikumi ir saistoši visiem Viesnīcas MEŅĢELES PIENOTAVA viesiem neatkarīgi no vecuma. Noteikumi nosaka kārtību, kādā viesiem tiek sniegti Viesnīcas pakalpojumi, nosaka drošības, higiēnas un citas prasības, kas jāievēro. Pirms Viesnīcas apmeklējuma viesi uzmanīgi izlasa un iepazīstas ar Iekšējiem kārtības noteikumiem un
apņemas ievērot tos pakalpojumu izmantošanas laikā. Iekšējie kārtības noteikumi ir izstrādātas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Iekšējās kārtības noteikumi ir izvietoti Viesnīcā MEŅĢELES PIENOTAVA un
publicēti mājas lapā www.mengelespienotava.lv. Uzsākot Pakalpojuma izmantošanu viesi ar savu darbību apliecina, ka ir iepazinušies ar iekšējiem kārtības noteikumiem un apņemas tos ievērot.

Lai reģistrētos viesnīcā, viesim uz kura vārda veikta rezervācija, pēc viesnīcas pieprasījuma, ir jāuzrāda derīga pase vai identifikācijas karte, kā arī derīga viesa kredītkarte / debetkarte, iespējamo papildpakalpojumu apmaksas garantēšanai. Ja viesis nepiekrīt uzrādīt kredītkarti, viesim ir jāmaksā drošības nauda 200.00 EUR apmērā, papildus pakalpojumu apmaksas garantēšanai.
Viesnīcas telpās drīkst uzturēties TIKAI viesi, kas veikuši rezervāciju un ir iekļauti rezervācijā par nakšņošanu viesnīcā. Par katru PAPILDUS viesi, kas uzturējies viesnīcas telpās pēc plkst. 22:00, tiek iekasēta maksa 20.00 EUR apmērā.

Aizliegts bojāt viesnīcas inventāru. Ja ierodoties konstatēts inventāra bojājums numurā, lūgums par to ziņot viesnīcas administrācijai, lai izvairītos no pārpratumiem.
Par bojājumiem, kas radušies viesa vainas dēļ, tiek ieturēta samaksa atbilstoši bojājuma apmēram.

Viesnīcas numuros aizliegts dedzināt sveces, brīnumsvecītes u.c. degošus priekšmetus. Viesnīcā aizliegts ienest un uzglabāt ugunsnedrošus priekšmetus un vielas. AIzliegts lietot spēcīgus aromatizējošus priekšmetus, kā vīrakus u.c.

Viesnīcas apkalpojošajam personālam ir tiesības atteikties apkalpot klientu, kas atrodas stiprā alkohola reibumā, vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Tādā gadījumā nauda par rezervētajiem un apmaksātajiem pakalpojumiem netiek atgriezta.

Viesnīca neuzņemas atbildību par viesu mantām, kas atstātas bez uzraudzības.

Bērniem līdz 18 gadu vecumam ir jāatrodas vecāku vai pilnvarotas personas uzraudzībā.


Par šo Iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu viesnīcas administrācija patur tiesības atteikt viesnīcas pakalpojumus, neatgriežot samaksāto naudu par numuriņu un iemaksāto drošības naudu.